Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Combined Quality Care B.V.

Download Algemene voorwaarden, klik hier.

Gedeponeerd KvK Oost Brabant onder nummer:

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: degene die aan “Combined Quality Care B.V.” opdraagt om gebruik te maken van licenties, en/of Combined Quality Care verzoekt een offerte uit te brengen voor het gebruik van de licenties.
Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Combined Quality Care B.V.

1.2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden wensen af te wijken, dient dat schriftelijk te worden vastgelegd.

1.3 Wijziging en vind plaats van de voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Oost-Brabant onder nummer … van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Offerte
De door Combined Quality Care B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden en/of veranderingen in de werkzaamheden.

2.2. Schriftelijke bevestiging
Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat opdrachtnemer een aan van met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd. Schriftelijke bevestiging per e-mail is slechts geldig indien de ontvangst van de betreffende e-mail is bevestigd door de opdrachtnemer.

2.3 Wijziging aanbieding
Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden opdrachtnemer alleen, indien deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Doorberekenen onvoorziene kosten
De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, heeft opdrachtnemer het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.

2.5 Omzetbelasting
Alle prijzen zijn exclusief 19 % omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1: Uitvoeren opdracht
Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht tot het leveren van de licenties zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een optimaal resultaat. Voor zover mogelijk zal opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

3.2: Levering licentie(s)
Door het leveren van de licentie(s) verplicht opdrachtgever zich om Basis Cursus I en Basis Cursus II te volgen. Deze cursussen worden gegeven door Combined Quality Care B.V. en waarborgen zodoende de kwaliteit voor het gebruik van de licentie.

3.3: Werkzaamheden door derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4: Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het gebruik van de licentie(s), tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5 Termijn van levering
Een door opdrachtnemer opgegeven termijn voor het leveren van de licentie(s) heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het leveren van de licentie(s) eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van opdrachtnemer.

3.7 Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van de betreffende licentie(s) schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

3.8 Wijziging van de opdracht
Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is de opdrachtnemer tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan de opdrachtnemer door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definti3ve vorm nodeloos zijn gemaakt te vergoeden.

 

Artikel 4: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1: Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot, registratie, dan is uitsluitend opdrachtnemer daartoe bevoegd.

4.2: Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk vermelding van de naam van opdrachtnemer in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 5: Gebruik en licentie

5.1: Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de overeenkomst (inschrijfformulier) met opdrachtnemer, verkrijgt opdrachtgever toestemming tot het gebruik van de licentie(s). Het gebruik van deze licentie is persoonlijk en het is niet toegestaan andere medewerkers hiervan gebruik te laten maken.

5.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd de licentie(s) te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van de licentie, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt opdrachtnemer, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van ten minste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 250,-

Artikel 6: Kosten

6.1 Licentiekosten
Voor het gebruik van de licentie worden licentiekosten per jaar doorberekend.

6.2 Cursussen
Teneinde gebruik te kunnen maken van de licentie(s) wordt opdrachtgever verplicht om 2 cursussen te volgen. De cursussen worden gepland onder de volgende voorwaarden:

Algemene cursusvoorwaarden

Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren

Aanmelding is pas definitief na ontvangst cursusgeld

Annulering door cursist
Het annuleren van de inschrijving voor de cursus dient schriftelijk te gebeuren. Hiervoor worden de volgende kosten in rekening gebracht in percentages van het cursusbedrag.

 

   7 dagen voor startdatum

   40%

   2 dagen voor startdatum

   70%

   1 dag voor of op startdatum

   100%

 

– Het is in geval van annulering niet mogelijk dat de plaats wordt ingenomen door een vervanger.

– Afmeldingen dienen schriftelijk te geschieden of per email bij het secretariaat.

 

Annulering door Combined Quality Care B.V.
Als door onvoorziene omstandigheden een cursus moet worden geannuleerd, aanvaardt CQC geen enkele verantwoording voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. Het reeds betaalde cursusbedrag zal worden teruggestort

CQC is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers, dan wel ziekte van de trainer de aangeboden cursus te annuleren

Artikel 7: Betaling

7.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, onverminderd het recht het eisen van onmiddellijke en volledige betaling. Alle door opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen,buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand,indien opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,-

7.2: Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde licentie te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.3: Vorderingen bij faillissement
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.4: Strekking van gedane betalingen
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten , in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Opzegging en ontbinding overeenkomst.

8.1: Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij de volledige licentiekosten tot aan het einde van de looptijd van de opdracht te voldoen. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd. Als opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen dient deze 3 maanden vooraf schriftelijk te worden opgezegd.

8.2: Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer
Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever,naast een schadevergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de licentie te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3: Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door opdrachtnemer voor de opdracht aangegane verbintenis met derden (licentie).

8.4 Faillissement
zowel opdrachtnemer als opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

8.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde licentie te gebruiken en komt deze te vervallen.

8.6 Duur overeenkomsten
De overeenkomst wordt na een periode van 12 maanden stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

8.7 Herroepen van de aanbieding
Voor zover de opdrachtgever aanbiedingen volledig en onvoorwaardelijk heeft aanvaard, kan de opdrachtnemer die herroepen binnen een periode van 2 dagen na aanvaarding.

8.8 Overdracht aan derden
De opdrachtnemer noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander.

Artikel 9 Garanties en vrijwaringen

9.1: Auteursrechthebbende
Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde licentie door of vanwege hem/haar is ontworpen.

9.2: Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik licentie
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer of door opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en op voor de opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 10: aansprakelijkheid

10.1: Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

– Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke gegevens.

– fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden

– fouten in of problemen die ontstaan zijn na aflevering van de licentie en door gebruik of onderhoud van de licentie door anderen dan opdrachtnemer.

– Schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door de opdrachtnemer geleverde.

10.2 Beperking aansprakelijkheid
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

a. de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

c. de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar ondergeschikten.

e. opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

10.3 Verval aansprakelijkheid
elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 Bewaarplicht
na het beëindigen van de overeenkomst hebben noch de opdrachtgever, noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte licentie(s), gegevens en resultaten, tenzij anders overeengekomen.

10.5 Garantie
De opdrachtnemer verleent verder geen garantie, direct of indirect met betrekking tot diens diensten en /of goederen.

10.6 Aanspraken van derden
De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten en/of (onderdelen/gedeelten van) producten en resultaten.

Artikel 11: Wijziging van de voorwaarden

11.1: Wijzigen een aanvullen
Opdrachtnemer behoudt het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen..

11.2 Reeds gesloten overeenkomsten
wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Artikel 12: Overige bepalingen

12.1: Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

12.2: Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.3: Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dient slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

12.4: Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd.